Insolventierecht en beschermingsbewind.
Onlangs is het hebben van problematische schulden als rechtsgrond voor het instellen van beschermingsbewind ingevoerd. Daarbij ziet het werkterrein van de beschermingsbewindvoerder voornamelijk op het stabiliseren van de financiële huishouding en niet op het oplossen van de schuldenproblematiek.
Hoe dient de beschermingsbewindvoerder te opereren in dit spanningsveld en met welke aspecten van het insolventierecht komt hij zonder meer in aanraking?
Deze aspecten komen in de cursus uitgebreid aan bod en wel van
uit het perspectief van de praktijk van de beschermingsbewindvoerder. Na behandeling van de lesstof is er een ruime gelegenheid tot het stellen van vragen.
Schematische weergave:
1. In de inleiding wordt ingegaan op de vraag hoe het mogelijk is, dat beschermingsbewind en wsnp naast elkaar kunnen functioneren, dat het daarbij gaat om gescheiden vermogens. Verder wordt uitgelegd dat het Nederlandse recht geen negatief vermogensrecht en dus geen schulden kent. Dat deze schuld een positief vorderingsrecht van de crediteur is, waarmee de beschermingsbewindvoerder geconfronteerd wordt.
2. Vervolgens worden diverse aspecten besproken van surseance van betaling en faillissement voor zover ze van belang zijn voor de praktijk van de beschermingsbewindvoerder.
3. Vervolgens wordt uitgebreider ingegaan op de wsnp en al de relevante aspecten daarvan, zodat de beschermingsbewindvoerder zich bij de intake al een voorstelling kan maken van hoe het schuldsaneringstraject dient te verlopen.
4. Tenslotte worden het akkoord, zowel buiten als binnen het faillissement besproken, alsmede het moratorium.
5. Het stellen van aanvullende vragen.
Ten aanzien van relevantie.
De lessen worden gegeven van uit zowel de juridische praktijk als de beschermingsbewindspraktijk. Er wordt mee beoogd om kennislacunes op te vullen, alsmede wordt beoogd om de beschermingsbewindvoerder bewust te maken van de complexheid van de materie. Tevens wordt getracht de materie dusdanig inzichtelijk te maken, dat de bewindvoerder zelfstandig op dit gebied kan opereren en wel in die zin dat hij een beoordeling kan maken ten aanzien van zaken die hij zelf kan afhandelen, alsmede ten aanzien van zaken waarbij hij hulp van een derde moet inroepen.
Ten aanzien van cursusduur en cursusplaats.
Cursustijden: Deze zijn dusdanig geredigeerd, dat er effectief 3 uur les wordt gegeven. Na anderhalf uur les volgen wordt er minimaal een half uur gepauzeerd, om vervolgens wederom anderhalf uur les te volgen.
Cursusplaatsen: Ter bepaling hiervan wordt de nodige flexibiliteit in acht genomen. De cursus wordt landelijk aangeboden. De cursusplaatsen worden zoveel als mogelijk aangepast aan de herkomst van de aanmeldingen. Aanmelden per groep is mogelijk en maakt niet alleen de cursusplaats flexibel maar ook de cursusprijs en cursusdata. Informeer naar de mogelijkheden.
Vaste cursusplaatsen:
Ohé en Laak (Graaf de Hompeschstraat 18)
Helmond (Kasteel Traverse 90)
Ten aanzien van p.e. waarde.
NBPB: heeft deze cursus als verdiepend gekwalificeerd en kent in deze opzet 3 punten toe.
BPBI: accreditatie 2017 in behandeling.
Rooster februari en maart 2017:
cursus: Insolventierecht en beschermingsbewind
Helmond: Rooster volgt.
Ohé en Laak: maandag 6 februari 2017 en maandag 6 maart 2017.
.