PRAKTISCH RECHT

Deze cursus bevat vooralsnog een achttal onderdelen, die in een logische volgorde worden gegeven. Voor de beschermingsbewindvoerder relevante leerstukken, zoals vertegenwoordiging, huur, nalatenschap staan niet op zich, maar maken deel uit van een samenstel van regels die van algemeen naar bijzonder gaan. Juist die algemene regels komen in eerste instantie aan bod, waarna tot de bijzondere onderdelen wordt overgegaan. Men kan inschrijven op alle onderdelen, hetgeen voor de niet juridisch opgeleide bewindvoerder aan te raden is. Is het algemene deel voldoende bekend, dan is een keuze uit de onderdelen aan te bevelen. De ervaring met deze cursus heeft geleerd, dat het algemeen gedeelte ook voor de juridisch opgeleide bewindvoerder veel verrassende nieuwigheden oplevert.

Onderdeel 1

De systematiek van  het publiek- en privaatrecht.

De beschermingsbewindvoerder wordt geconfronteerd met vraagstukken uit zowel het publiekrecht als het privaatrecht. Beide rechtsgebieden kennen een gelaagde structuur die van het algemene naar het bijzondere gaat. Het is de systematiek van het recht die in dit onderdeel centraal staat.

Onderdeel 2

Relevante hoofdzaken uit het algemene recht.

Voor dit onderdeel is een keuze gemaakt van voor de bewindvoering relevante leerstukken, zoals rechtshandelingen, handelingsbekwaamheid, huwelijksgoederenrecht, alsmede vermogensrechtelijke aspecten.

Onderdeel 3

Algemeen deel van het verbintenissenrecht.

Vragen zoals, mag de huurder zijn betalingen opschorten vanwege gebreken aan de woning, vinden naast een regeling in het  huurrecht ook een regeling in het algemene verbintenissenrecht. Deze systematiek geldt tevens voor de koopovereenkomst met het specifieke consumentenkoop. Een onderdeel dat veel praktisch  handvaten levert voor de bewindvoerder.

Onderdeel 4

De overeenkomsten van huur en koop inclusief consumentenkoop.

In dit onderdeel komen relevante aspecten uit de huurovereenkomst en de koopovereenkomst aan de orde. Ontruiming van de woning en de gevolgen van de niet nakoming van de verbintenissen uit deze en andere overeenkomsten worden nadrukkelijk besproken.

Onderdeel 5

Beslag en incassokosten.

Een onderdeel waarvan de titel voor zich spreekt. In eerste instantie lijkt dit een warrige aangelegenheid. In de cursus wordt systematisch uitgelegd wat in dit verband de regels zijn en vooral wat kan en wat niet kan. Dit onderdeel brengt de bewindvoerder duidelijkheid in een lastige aangelegenheid.

Onderdeel 6

Beperkte rechten en bijzondere gemeenschappen.

De bewindvoerder wordt in zijn praktijk ongetwijfeld geconfronteerd met zaken als hypotheek, vruchtgebruik, een open gevallen nalatenschap, een ontbonden huwelijksgoederengemeenschap. In dit onderdeel krijgen deze en andere aspecten een juridische plaats en wordt aangegeven hoe de bewindvoerder hiermee kan omgaan. Het onderdeel bijzondere gemeenschappen, zoals de opengevallen nalatenschap, kent eigen en niet al te gemakkelijk te begrijpen regels, welke de bewindvoerder zonder meer moet kennen, omdat hij er in de praktijk mee om moet kunnen gaan.

Onderdeel 7

Handhaving in het publiekrecht.

De overheden in ons land kunnen zich bedienen van handhavingsmiddelen en kunnen zelfs sancties opleggen, zonder dat er een rechter aan te pas komt. Hoe gaat dat in zijn werk en sta je als burger machteloos tegenover de handhavende overheid en raakt deze gang van zaken de beschermingsbewindvoerder? Op deze vragen wordt uitgebreid ingegaan in deze cursus. De cursus stelt de deelnemer in staat om zijn positie en die van zijn rechthebbende te bepalen.

Onderdeel 8

De rechtsbescherming in het publiekrecht.

Centraal in deze cursus staat de Algemene Wet Bestuursrecht, die vrijwel alle rechtsbescherming tegen overheidsbeslissingen regelt. Het maken van bezwaar, alsmede het instellen van beroep en hoger beroep wordt besproken. Aan het eind van de cursus is de deelnemer in staat om zelf een bezwaarschrift te schrijven. Tevens komt het belang en de werking van het pro forma bezwaar aan de orde.

Cursustijden.

Deze zijn dusdanig geredigeerd, dat er effectief 3 uur les wordt gegeven. Na anderhalf uur les volgen wordt er minimaal een half uur gepauzeerd, om vervolgens wederom anderhalf uur les te volgen.
Cursusplaatsen: Ter bepaling hiervan wordt de nodige flexibiliteit in acht genomen. De cursus wordt landelijk aangeboden. De cursusplaatsen worden zoveel als mogelijk aangepast aan de herkomst van de aanmeldingen. Aanmelden per groep is mogelijk en maakt niet alleen de cursusplaats flexibel maar ook de cursusprijs en cursusdata. Informeer naar de mogelijkheden.
Thans staat deze cursus in Ohé en Laak op het programma.

Deze cursus staat momenteel niet ingepland.

Punten.

Elk onderdeel van drie uur is goed voor drie punten.

INSCHRIJVEN