De beschermingsbewindvoerder als procespartij.

Tijdens het bewind vertegenwoordigt de bewindvoerder bij de vervulling van zijn taak de rechthebbende in en buiten rechte, zo geeft artikel 1: 441 lid 1 BW aan.

Deze regel kent twee aspecten, namelijk de bevoegdheid om in rechte op te treden en  het optreden zelf. Beide aspecten staan gedurende de cursus centraal, waarbij de praktijk als uitgangspunt genomen wordt. Dit leidt tot vele punten van herkenning bij de deelnemers, waardoor de stof grote praktische waarde krijgt en de lessen onverwacht levendig zijn.

Schematische weergave:

  1. De bevoegdheden komen als eerste aan bod.
  2. Vervolgens wordt er kort ingegaan op het begrip vertegenwoordiging.
  3. Aan de hand van in de praktijk voorkomende gevallen wordt het procesrecht behandeld, voor zover dit voor de uitleg van belang is.
  4. Tijdens de bespreking van de onderwerpen worden er adviezen gegeven hoe het beste met de materie kan worden omgegaan.
  5. Voor zo ver de vragen in de les nog niet aan de orde zijn geweest, worden deze tot slot behandeld.

Relevantie.
Alhoewel de cursus juridisch van aard is heeft hij vanwege de gekozen insteek een hoge praktische waarde en wel in die zin, dat hij de basis legt voor hoe te handelen in voorkomende situaties en leert hij de deelnemer alert te zijn op in de praktijk zich voordoende situaties

Cursusduur en cursusplaats.
Cursustijden: Deze zijn dusdanig geredigeerd, dat er effectief 3 uur les wordt gegeven. Na anderhalf uur les volgen, wordt er minimaal een half uur gepauzeerd, om vervolgens wederom anderhalf uur les te volgen.

Cursusplaatsen:    Ter bepaling hiervan wordt de nodige flexibiliteit in acht genomen. De cursus wordt landelijk aangeboden. De cursusplaatsen worden zoveel als mogelijk aangepast aan de herkomst van de aanmeldingen. Aanmelden per groep is mogelijk en maakt niet alleen de cursusplaats flexibel maar ook de cursusprijs en cursusdata. Informeer naar de mogelijkheden

P E punten.
NBPB heeft deze cursus aangemerkt als verdiepend en kent 3 punten toe.
BPBI heeft deze voor 2017 geaccrediteerd en kent 3 studiepunten toe.

Rooster

Wilt u nadere informatie of wenst u in te schrijven voor deze cursus stuur dan uw bericht