Erfrecht en beschermingsbewind.

Erfgenamen zijn binnenkort beter beschermd tegen onverwachte schulden. Maar rijk hoeven ze zich niet rekenen. (Bron: Telegraaf 26 mei 2016 pag. DFT T43).

Deze mededeling beschrijft een problematiek omtrent het aanvaarden van nalatenschappen. De cursus gaat in op de valkuilen die het pad van de beschermingsbewindvoerder in de praktijk kunnen doorkruisen. Naast een juridische behandeling van de relevante stof wordt ingegaan op handelingen die de bewindvoerder zeker niet moet doen en handelingen die hij wel kan verrichten. Daarbij wordt zowel op de huidige als op de toekomstige wetgeving ingegaan. Tevens wordt de vereffening van de nalatenschap in relatie tot het beschermingsbewind behandeld.

Schematische weergave:
1. Na een korte inleiding wordt ingegaan op de mogelijkheden die de bewindvoerder heeft bij een nalatenschap, namelijk aanvaarden, verwerpen en beneficiaire aanvaarden. In dat verband ontvangt hij instructie, wanneer hij van de drie mogelijkheden gebruik kan en veelal moet maken.

2. Er wordt dieper op de daden van aanvaarding ingegaan, met name wat de beschermingsbewindvoerder wel mag doen en wat hij zeker niet moet doen in dit verband.

3. Vervolgens wordt de vereffening van een nalatenschap behandeld. In dit verband wordt een complete casus behandeld van een zaak die gevoerd is in het kader van de beneficiaire aanvaarding voor de rechtbank Oost Brabant. Met het vragen van verzegeling enz.

4. Het stellen van aanvullende vragen.

Ten aanzien van relevantie.
De lessen worden gegeven, zowel van uit de juridische praktijk als van uit de beschermingsbewindspraktijk. Er wordt mee beoogd om kennislacunes op te vullen, alsmede wordt beoogd om de beschermingsbewindvoerder bewust te maken van de complexheid van de materie. Tevens wordt getracht de materie dusdanig inzichtelijk te maken, dat de bewindvoerder zelfstandig op dit gebied kan opereren en wel in die zin dat hij een beoordeling kan maken ten aanzien handelingen die hij wel kan of moet verrichten, alsmede ten aanzien van handelingen waarbij hij zich moet richten tot een derde, zoals o.a. de notaris.

Ten aanzien van kennis.
Door de opzet van de cursus wordt er van uit gegaan dat een bepaalde basiskennis van het erfrecht aanwezig is.

Ten aanzien van cursusduur en cursusplaats.
Cursustijden: Deze zijn dusdanig geredigeerd, dat er effectief 3 uur les wordt gegeven. Na anderhalf uur les volgen wordt er minimaal een half uur gepauzeerd, om vervolgens wederom anderhalf uur les te volgen.

Cursusplaatsen:    Ter bepaling hiervan wordt de nodige flexibiliteit in acht genomen. De cursus wordt landelijk aangeboden. De cursusplaatsen worden zoveel als mogelijk aangepast aan de herkomst van de aanmeldingen. Aanmelden per groep is mogelijk en maakt niet alleen de cursusplaats flexibel maar ook de cursusprijs en cursusdata. Informeer naar de mogelijkheden.

Vaste cursusplaatsen:
Ohé en Laak (Graaf de Hompeschstraat 18)
Helmond (Kasteel Traverse 90)

Ten aanzien van p.e. waarde.
NBPB: heeft deze cursus als verdiepend gekwalificeerd en kent in deze opzet  3 punten toe.
BPBI: accreditatie 2017 in behandeling.

Rooster:
Deze cursus wordt vanaf januari 2017 ingeroosterd.

Wilt u nadere informatie of wenst u in te schrijven voor deze cursus stuur dan uw bericht